اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

جمعیت شهر فیروز آباد براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۶۵۴۱۷ نفر برآورد شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست