تاریخچه شهر

فیروزآباد با سابقه ی تاریخی دوهزارساله پیشینه ای هم پایه تاریخ ایران دارد و به عنوان اولین پایتخت بزرگ ساسانی می باشد. پیش از به قدرت رسیدن اردشیر ساسانی نیز آباد بوده است و یکی از قدیمی ترین شهرهای فارس است. در گذشـته، گور نام داشته است. آنچه از متون تـاریخی ماننـد فارسـنامه ابن بلخـی(قـرن ششـم) بـر مـی آیـد، ایـن شـهر در زمـان امپراطوری هخامنشیان از رونق برخوردار بوده است، اما پس از حمله اسکندر به ایران، این شهر توسط اسکندر و با تغییـر مسیر رودخانه تنگاب، در آب غرق می شود. فیروزآباد نسبت به زمینهای اطرافش در گودی واقع شده اسـت. لـذا بـا آب رودخانه ای که اسکندر در شهر جاری ساخت، این شـهر بـه یک دریاچه تبدیل شد و تا زمان به قـدرت رسـیدن اردشـیر بابکان بصورت دریاچه ای باقی ماند. اردشیر بابکان با تمهیداتی آب دریاچـه را تخلیـه کـرد و شهر جدیدی با الگوی دایره ای شکل به جای شـهر گـور بنـا نهاد و نام آن را اردشیر خوره نامید. اردشـیر فیروزآبـاد را بـه عنوان مقر فرمانـدهی خـود انتخـاب نمـوده و دژ غیـر قابـل نفوذی (قلعه دختر) بر ارتفاعات مشرف به ورودی شمالی این منطقه بنا می نماید تا بر مسیر ارتبـاطی منتهـی بـه دشـت فیروزآباد و کاروانهای عبوری از مسیر خلیج فـارس به استخر نظارت داشته باشد. اردشیر خـوره در تمـام طـول دوره حکومــت ساســانیان و چنــدین ســده پــس از ســقوط ساسانیان، از اعتبار و رونق برخـوردار و مرکـز کـوره اردشـیر یکی از پنج کوره فـارس قـدیم(شـامل کـوره اسـتخر، کـوره دارابگرد، کوره اردشیر، کوره شاهپور و کوره قباد) بوده است. کوره اردشیر مشتمل بـر شـهرهای جنـوبی فـارس از جملـه سیراف، اسیر و نایبندان بوده است. اردشیر خوره در زمان حمله اعراب به ایـران ویـران شـد. این شهر در دوره حکومت سـلجوقیان و در ابتـدای سـلطنت ملکشاه سلجوقی، توسـط بهاءالـدین اسـماعیلی کـه یکـی از سران طایفه شبانکاره بود به آتش کشـیده شـد و تمـام آثـار و ابنیه و عمارات آن با خاک یکسان گردیـد. پـس از آن عضدالدوله دیلمی برخلفای عرب تسـلط پیـدا کـرد و بـه آبادانی ویرانه های اعراب در این شهر همت گماشت و هسـته فعلی شهر فیروزآباد ایجاد گردید. عضداله دیلمی نام آن را از گور به فیروزآباد تغییر داد.

تاریخچه شهر فیروزاباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هفده + 16 =

فهرست