راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری فیروزآباد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری فیروزآباد

راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری فیروزآباد

عنوان پروژه :

محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  .…………. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
فهرست