شهر دارای مراکز عالی آموزشی بشرح ذیل میباشد:

  • مرکز آموزش عالی فیروزآباد
  • دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد
  • دانشگاه پیام نور فیروزآباد
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست