مراکز اداری

مشخصات مراکز اداری شهر

تصویر    نام مرکز اداری      نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
 شهرداری شهر فیروزآباد
اداره آموزش و پرورش
مرکز بهداشت  شهید اکبری
دفتر پیش خوان دولت
 اداره گاز شهر فیروزآباد
  مخابرات شهر فیروزآباد
اداره آبفا شهر فیروزآباد
اداره جهاد کشاورزی شهر فیروزآباد
اداره ثبت احوال شهر فیروزآباد
اداره پست شهر فیروزآباد
بانک صادرات
بانک ملی
بانک سپه
پست بانک
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست