گزارش عملکرد ششماهه اول ۱۳۹۹ شهرداری

شرح فعالیت و اقدامات صورت گرفته شهرداری  در ششماهه اول ۱۳۹۹ بشرح ذیل می باشد :

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

۱۰-

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست